ย่านชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร


ละติจูด 15 , ลองจิจูด 104

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มรดกสถาปัตยกรรมปัจจุบันชุมชนสิงห์ท่าตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรใกล้กับแม่น้ำชีทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองยโสธรชุมชนสิงห์ท่านับเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านสถาปัตยกรรมกล่าวคือมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าอยู่ค่อนข้างมากทั้งรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและอาคารสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก (French Colonial) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์แบบตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีนที่มีเทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุที่ถือว่าทันสมัยและมีความมั่นคงแข็งแรงในสมัยนั้นมีศิลปะปูนปั้นประดับผนังหัวเสาและหน้าจั่วหลังคาที่งดงามอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่อยู่ในย่านชุมชนเก่าสิงห์ท่าล้วนมีคุณค่าและความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสิงห์ท่าที่ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าหลักที่สำคัญและมีความรุ่งเรืองของเมืองยโสธรในยุคหนึ่งที่การคมนาคมทางน้ำมีความสะดวกสบายกว่าทางบกซึ่งเห็นได้จากอาคารรูปแบบเรือนแถวค้าขายที่มีอยู่มากในชุมชนเช่นเรือนแถวตึกดินชั้นเดียวเรือนแถวไม้ชั้นเดียวเรือนแถวไม้สองชั้นเรือนแถวครึ่งปูนครึ่งไม้และเรือนแถวค้าขายที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกองค์ประกอบหนึ่งของย่านชุมชนเก่าที่สะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานความเป็นชุมชนที่เก่าแก่และยาวนานคือรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่รวมกันเป็นสภาพทางกายภาพที่มีความโดดเด่นมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะหรือมีความแตกต่างกันตามบริบทที่แวดล้อมอยู่ในสถานที่แห่งนั้น ๆ ซึ่งย่านชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่านั้นมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นกษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกที่สะท้อนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานซึ่งได้นำภูมิปัญญาทางด้านเทคนิคและวิธีการก่อสร้างอาคารรวมถึงงานศิลปกรรมเข้ามาผสมผสานในบริบทแวดล้อมใหม่ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนได้อย่างกลมกลืนอาคารสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของย่านชุมชนเก่าสิงห์ท่าสามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ตามรูปแบบเทคนิคและวัสดุการก่อสร้างงานศิลปกรรมรวมถึงยุคสมัยในการก่อสร้าง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-09

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร