วัดเกษมสุข


ละติจูด 19.813826 , ลองจิจูด 99.9148

พิกัด

47Q 0595806 UTM 2191144 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเกษมสุข ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านป่าแหย่ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน

ตามประวัติหมู่บ้าน พบว่า บ้านป่าแหย่ง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 แรกเริ่มมี 7 ครัวเรือน โดยมีท้าวคำแสนเป็นผู้ก่อตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกับบ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 20 ตำบลโป่งฮึ้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนจากตำบลโป่งฮึ้งมาเป็นตำบลห้วยสัก จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันก่อตั้งวัดเกษมสุข และสร้างวิหารขึ้นในปี พ.ศ. 2500 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกพันธสีมา (ตัดลูกนิมิต) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2521

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาบาตร หอระฆัง หอกลอง กุฏิ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเกษมสุข หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ศาลาเจ้าแม่กวนอิม

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย (หลวงพ่อเกษมสุข) พระพุทธรูปทองสำริด พระสีวลี พระอุปคุต พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร