ชุมชนโบราณเวียงหนองหวี


ละติจูด 19.1890290365 , ลองจิจูด 99.9289369587

พิกัด

ตำบลท่าวังทอง อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนโบราณเวียงหนองหวี หรือเวียงบ้านศาลา หรือเวียงแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากเวียงปู่ล่ามมาทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนโบราณประเภทคูเมืองชั้นเดียว มีคันดินขนาบสองข้าง รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า คูน้ำคันดินขุดล้อมรอบเนิน ตรงขอบลานตะพักแม่น้ำอิง มีลักษณะเป็นเมืองป้อมภูเขาที่มีการขยายเมืองออกไปทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวคันดินเชื่อมต่อระหว่างเวียงปู่ล่ามและเวียงหนองหวี อาจทำหน้าที่เป็นเขื่อนหรือฝายกั้นน้ำ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองแฝดกับเวียงปู่ล่าม ปัจจุบันกำแพงเมือง-คูเมืองบางส่วนถูกทำลายไปหมดแล้ว ภายในเวียงหนองหวีไม่เหลือซากโบราณสถาน พบเพียงเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเวียงกาหลง และแหล่งเตาพะเยา มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21 สันนิษฐานว่าอาจไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวเมือง แต่เป็นเพียงเมืองป้อมค่ายหน้าด่านเมืองพะเยาเท่านั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -