วัดศรีดงชัย


ละติจูด 19.785033 , ลองจิจูด 99.9351

พิกัด

47Q 0597953 UTM 2187965 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดศรีดงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 11 บ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา

วัดศรีดงชัย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2474 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ หอฉัน ศาลาพระเจ้าทันใจ หอบูรพาจารย์ หอกลอง หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระเจ้าทันใจศรีดงชัย รูปปั้นเหมือนครูบาดวงชื่น  อนุจาโร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร