วัดบ้านร่อง


ละติจูด 19.722467 , ลองจิจูด 99.921633

พิกัด

47Q 0596579 UTM 2181030 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดบ้านร่อง ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 12 บ้านร่องเบ้อนอก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ตั้งวัด 9 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

เดิมปี พ.ศ. 2496 ชาวบ้านได้ร่วมกันแผ้วถางพัฒนาและฝั่งหินไว้สี่แจ่ง เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเนื้อที่ของสำนักสงฆ์ไว้สำหรับให้เป็นที่อยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณร และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแก่พุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามเทศกาลต่างๆ

ปี พ.ศ. 2523-2525 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สร้างเป็นวัดในเนื้อที่บ้านร่องเบ้อนอก โดยมีฉันทามติจากชาวบ้านให้พ่อปัน กาวี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ และตั้งนามวัดว่า “วัดบ้านร่อง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดบ้านร่องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้รับโฉนดที่ดินให้เป็นพื้นที่วัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันวัดบ้านร่อง มีคณะศรัทธาอุปถัมภ์วัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านร่องเบ้อนอก, หมู่ที่ 19 บ้านร่องเบ้อ และหมู่ที่ 29 บ้านร่องเบ้อ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ พระธาตุพุทธรัตนะมณี กุฏิ ศาลาพระอุปคุต หอระฆัง ศาลาพระเจ้าทันใจ ศาลาเอนกประสงค์ หอฉัน หอเสื้อวัด ศาลาพระประจำวันเกิด ศาลาบาตร

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระเจ้าทันใจ พระอุปคุต พระสีวลี พระราหู
พระประจำวันเกิด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร