แหล่งหินทราย (หน้าวัดผาธรรมนิมิต)


ละติจูด 19.106295153 , ลองจิจูด 99.9179203548

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าวังทอง อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา สันนิษฐานว่าเริ่มต้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 วิวัฒนาการด้านรูปแบบจนเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 21

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-26

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร