น้ำตกถ้ำโสดา


ละติจูด 16.398612836697 , ลองจิจูด 104.2802980818

พิกัด

น้ำตกถ้ำโสดาอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก ตำบลภูเขาทอง อำเภออำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

น้ำตกถ้ำโสดาอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเขาทอง  อำเภอหนองพอก เป็นน้ำตกถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ ๕๐  เมตร  โดยน้ำตกอยู่ทางทิศตะวันออกฉียงเหนือของจังหวัด ในปี ๒๕๔๐ ได้บูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ถ้ำโสดา อีกทั้งธรรมชาติโดยรอบน้ำตกร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร