วัดนิกรรังสฤษฎ์


ละติจูด 7.3745541550398 , ลองจิจูด 99.677184135209

พิกัด

เลขที่ 17 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภออำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดนิกรรังสฤษฎิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่หนึ่งงาน 54 ตารางวา

วัดนิกรรังสฤษฎิ์เดิมวัดนี้มีนามตามชื่อบ้านว่า วัดย่านตาขาว ตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 โดยมีนางพัด ณ พัทลุง ภรรยาหลวงเกษตรสมบัติ เมืองปะเหลียน ในสมัยที่เมืองปะเหลียนยังขึ้นกับการปกครองเมืองพัทลุง โดยนางพัดได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดประมาณ 50 ไร่ ได้รับพระราชทานิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2471 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร วัดนี้ได้มีการพัฒนาสืบต่อมาโดยลำดับ จนได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2511 ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2491 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2510 รวมถึงยังมีโรงเรียนมัธยมสามัญของวัดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตั้งอยู่ที่วัด

พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรีได้มาประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2522 และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวงชินวราลงกรณ เสด็จมาที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2523

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร