วัดมัชฌิมภูมิ


ละติจูด 7.5544639987977 , ลองจิจูด 99.60226571232

พิกัด

133/126 ซอย รัษฎา 9 ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

     วัดมัชฌิมภูมิ ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นตามหนังสือเลขที่ 119 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2470 โดยมีขุนสมัครอนุดิษฏ์จับจองที่ดินว่างเปล่า และบริจาคให้เป็นที่สร้างวัด ตามด าริของพระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและภูเก็ต อยู่ในขณะนั้น เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหน้าเขา” หรือ “วัดหนองยวน” ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2480 พระธรรมวโรดม ได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดมัชฌิมภูมิ” เพราะเห็นว่าเป็นวัดที่เจริญขึ้นมากและตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองตรัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 เริ่มเปิดสอนปริยัติธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2477 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2418 และอนุญาตให้ทางราชการ สร้างโรงเรียนในที่วัด คือ โรงเรียนการช่าง (ชาย) ในปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนทักษิณวิทยา และ โรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล (โรงเรียนเทศบาล 4 ในปัจจุบัน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
          เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระสมุห์เอียด อิสฺสโร
          เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระมหาโอทก อริยปคุโณ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร