วัดกุฎยาราม


ละติจูด 7.5704972335519 , ลองจิจูด 99.609682634282

พิกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 30 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนและย่านการค้าของประชาชนโดยรอบ โดยส่วนกลางของพื้นที่เป็นที่ตั้ง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ด้านทิศเหนือมีหอฉัน ศาลาอเนกประสงค์และกุฏิเจ้าอาวาสส่วนทิศตะวันออกเป็นเขตสังฆาวาส มีกุฏิพระภิกษุสามเณร ทิศใต้ติดกับถนนเพลินพิทักษ์มีกำแพงและซุ้มประตูเมรุ ฌาปนสถานตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

อาณาเขต
          ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 4 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
          ทิศใต้ ยาว 3 เส้น 11 วา ติดต่อกับถนนเพลินพิทักษ์
          ทิศตะวันออก ยาว 3 เส้น 9 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครองและถนนเพลินพิทักษ์ 12
          ทิศตะวันตก ยาว 2 เส้น 15 วา ติดต่อกับคลองห้วยยาง

ทรัพย์สิน
          มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 46 ตารางวา มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11835 ออกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 12 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 12 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11434 เล่ม 115 หน้า 35 ออกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ความเป็นมา
          วัดกุฏยาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยมีอุบาสิกาแป้น บุญเจริญ บริจาคที่ดิน ถวายแด่พระอธิการสังข์ อินฺทสุวณฺโณ ให้เป็นที่สร้างวัด เนื่องจาก พระอธิการสังข์ อินฺทสุวณฺโณ ซึ่งอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ได้มาสร้างกุฏิในที่ดินที่ตั้งวัดกุฏยาราม และมาพำนักอยู่ตามลำพังเพื่อความวิเวก ชาวบ้านเรียก “กุฏิพ่อแก่สังข์” ต่อมา นางแป้น บุญเจริญ เจ้าของครอบครองที่ดินอยู่ก่อนมีจิตศรัทธายกที่ดินให้ พระอธิการสังข์ อินฺทสุวณฺโณ จึงมีการปรับปรุงบำรุงสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้น เปลี่ยนจากสำนักสงฆ์เป็นวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกุฏิ” เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดต่อทางการ จึงชื่อ “วัดกุฏยาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระอธิการสังข์อินฺทสุวณฺโณ ได้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในบริเวณวัดกุฎยาราม (โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ ในปัจจุบัน)
          เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการสังข์ อินฺทสุวณฺโณ
          เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระปลัดสิรภพ ปิยสีโล (เลขาเจ้าคณะตำบลนาตาล่วง)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร