วัดควนขัน


ละติจูด 7.5603536612153 , ลองจิจูด 99.633555397227

พิกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 8 บ้านควนขัน ถนนนางน้อย ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมทั่วไปมีถนนและบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบบริเวณที่ตั้งวัด

อาณาเขต
          ทิศเหนือ ยาว 4 เส้น ติดต่อกับถนนหลวง
          ทิศใต้ ยาว 1 เส้น 17 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
          ทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น 3 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
          ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น 6 วา ติดต่อกับถนนหลวง และที่มีการครอบครอง

ทรัพย์สิน
          มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 258 และ ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 20 ตารางวา ส.ค. 1 เลขที่ 251

ความเป็นมา
          วัดควนขันสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2255 ชาวบ้านเรียกนามว่า “วัดควนขัน” ตามชื่อบ้านมา แต่เดิม ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร
ยาว 23 เมตร
          เจ้าอาวาสรูปแรก คือ ท่านบัวศรี
          

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-10-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร