วัดควนวิเศษ


ละติจูด 7.5525681499037 , ลองจิจูด 99.608344886866

พิกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง สภาพแวดล้อมมีบ้านเรือนประชาชนและถนนอยู่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นทางคมนาคมสะดวก

อาณาเขต
          ทิศเหนือ ยาว 200 เมตร ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง
          ทิศใต้ ยาว 150 เมตร ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง
          ทิศตะวันออก ยาว 130 เมตร ติดต่อกับถนนวิเศษกุล
          ทิศตะวันตก ยาว 130 เมตร ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง

ทรัพย์สิน
          มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน โฉนดเลขที่ 15

ความเป็นมา

          วัดควนวิเศษ สร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2467 สมัยพระยาสุรินทร์ ราชา (นกยูง วิเศษกุล) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดควนวิเศษ (อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2493
          เจ้าอาวาสรูปแรก คือ ท่านบัวศรี
      

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-10-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร