วัดนิโครธาราม


ละติจูด 7.5746114779445 , ลองจิจูด 99.61133116941

พิกัด

เลขที่ 23 บ้านสวนจันทน์ ถนนวัดนิโครธ ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูงและบางส่วนเป็นที่ลุ่ม เสนาสนะปลูกสร้างไว้เป็นสัดส่วนโดยเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลาง

อาณาเขต
          ทิศเหนือ ยาว 3 เส้น 15 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
          ทิศใต้ ยาว 3 เส้น 3 วา ติดต่อกับที่ดินของเทศบาล
          ทิศตะวันออก ยาว 2 เส้น 15 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง
          ทิศตะวันตก ยาว 4 เส้น 15 วา ติดต่อกับที่มีการครอบครอง

ทรัพย์สิน
          มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

ความเป็นมา
          วัดนิโครธาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2392 แต่เดิมวัดตั้งอยู่บนที่โคกสูงกลางทุ่ง มีนามเดิมว่า “วัดไทรขนุน” หลังจากย้ายเสนาสนะมาสร้างขึ้นในที่ตั้งปัจจุบันแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2471 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 80 เมตร ยาว 112 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ. 2476 นอกจากนี้ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดตรัง เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิดโดยรอบและมีการแบ่งพื้นที่เป็นเขตปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน
          เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระคง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร