ย่านชุมชนเก่าบ้านท่าล้อ


ละติจูด 18.7766660142 , ลองจิจูด 100.784196992

พิกัด

บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 / พิกัด 19o 05’ 19” N , 100o 47’ 10” E ตำบลฝายแก้ว อำเภออำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

   ย่านชุมชนบ้านท่าล้อ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ติดกับแม่น้ำน่านทางฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และต่อมาได้แบ่งแยกขยายเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นไปสังกัดอยู่ในเขตอำเภอภูเพียง (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 51 ง) วันที่ 15 มิถุนายน  2540) ปัจจุบันสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ที่ตั้งหมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน  มีจำนวน 417 ครัวเรือน ชาย 461 คน, หญิง 539 คน, รวมจำนวนประชากรทั้งหมด  1,000  คน (ข้อมูลพื้นฐานกองสุขาภิบาล, อบต. ฝายแก้ว, 2565)   

          ย่านชุมชนบ้านท่าล้อ ความดั้งเดิมเรียกกันว่า ย่านแคง (อ้างอิงเอกสารใบลานวัดท่าล้อ)  เป็นชุมชนเก่า ที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก (ซึ่งเป็นสนามจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทุกๆ ปี)

          ทิศเหนือ         ติดกับ บ้านบุบฝาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว

          ทิศใต้             ติดกับ บ้านแสงดาว หมู่ที่ 2 และบ้านแสงดาวพัฒนา หมู่ที่ 17

          ทิศตะวันออก   ติดกับ ทุ่งนาข้าว และบ้านปัวชัย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว

          ทิศตะวันตก     ติดกับ แม่น้ำน่าน และฝั่งเทศบาลเมืองน่าน  อำเภอเมืองน่าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

          ย่านชุมชนบ้านท่าล้อ อยู่ติดริมแม่น้ำน่าน เป็นสนามการแข่งเรือประเพณีของจังหวัดน่าน เป็นประจำทุกๆ ปี และใช้เป็นพื้นที่การเกษตรปลูกพืชปลอดสารพิษ พิชผักสวนครัวทั่วๆ ไป ของคนในชุมชนริมแม่น้ำน่านอาศัยแหล่งน้ำน่าน ใช้รดผักในยามเช้าเย็น และเป็นลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยือน ลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำตำบลฝายแก้ว ลานอาหารและร้านค้าชุมชน และในส่วนตอนบนจะเป็นทุ่งนาข้าวของย่านชุมชนบ้านท่าล้อ ซึ่งเป็นปอดวิถีชีวิตของคนในย่านชุมชน ในการปลูกข้าวนาปี และหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ส่วนหนึ่งจะปลูกข้าวนาปรัง เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวข้าวโพด และอื่นๆ

แก้ไขเมื่อ

2022-10-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร