วัดบ้านไร่


ละติจูด 16.4282821 , ลองจิจูด 101.1161293

พิกัด

บ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๘ หมู่ที่ ๘ บ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

มีพื้นที่ขนาด เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒๕ ตารางวา

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         คลองป่าแดง

          ทิศใต้             ติดต่อกับ         ที่ดินของเอกชน

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ที่ดินของเอกชน

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         คลองป่าแดง

อาคารเสนาสนะต่างๆ

๑.ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง

          - ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง

๒.ศาลาธรรมสังเวช จำนวน ๑ หลัง

๓.กุฏิพระสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง

          ๓.๑ กุฏิสร้างด้วยไม้ จำนวน ๒ หลัง

          ๓.๒ กุฏิสร้างด้วยคอนกรีต จำนวน ๔ หลัง

๔.วิหาร จำนวน ๑ หลัง วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

๕.โรงครัว จำนวน ๑ หลัง

๖.ห้องสุขา จำนวน ๓ หลัง ( ๑๕ ห้อง)

๗.พระพุทธมหาธรรมราชาปูนปั้นองค์ใหญ่ จำนวน ๑ องค์

๘.เมรุเผาศพ จำนวน ๒ หลัง

          ๘.๑ เมรุเผาศพสร้างด้วยคอนกรีต จำนวน ๑ หลัง

          ๘.๒ เมรุเผาศพสร้างด้วยคอนกรีตและไม้ จำนวน ๑ หลัง

๙.ซุ้มสำหรับจัดงานประจำปี จำนวน ๑ หลัง

๑๐.โรงสำหรับเป็นสถานที่ทำขนมจีน จำนวน ๑ หลัง

          วัดบ้านไร่ ได้มีการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งเริ่มดำเนินการสร้างวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยการนำของนายเพลิน สังเกตดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดบ้านไร่อยู่ในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน

แก้ไขเมื่อ

2022-11-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร