วัดวารีสะอาด


ละติจูด 15.775822675364 , ลองจิจูด 104.01559444964

พิกัด

ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภออำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ใหญ่  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายในวัดมีสิมอีสานที่มีลักษณะโครงเดิมเป็นแบบพื้นถิ่นอีสาน แต่ในปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมในรูแบบใหม่บนพื้นที่เดิม มีแนวรั้ว  ใบเสมารอบสิม ด้านหลังสิม มีต้นตอของต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ จากการบอกเล่าของพระในวัด            วัดวารีสะอาดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของตำบลโพธิ์ใหญ่ มีเสาหลักเมืองอยู่ใต้ต้นโพธิ์ (ในอดีตต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดใหญ่มากแผ่กิ่งก้านปกคลุมพื้นที่บริเวณสิม) ชาวบ้านจึงตัดออกจนกระทั่งมีการปรับพื้นที่วัดบริเวณโดยรอบ ด้านข้างมีศาลาเก่าที่เก็บสิ่งของเก่าแก่ของวัด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-04

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร