ละลุทัพไทย


ละติจูด 14.052934 , ลองจิจูด 102.575095

พิกัด

ตำบลทัพไทย อำเภออำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

        “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช
ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัว หรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะ
เป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และดูแปลกตา ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่

        สิ่งพิเศษของ ละลุ คือ จะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อย ๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน
กัดกร่อนดินทรายออกไปทีละนิด ๆ ทำให้รูปร่างของ ละลุ ผิดแปลกไปจากเดิม บางครั้งเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น ดอกเห็ด ในบางพื้นที่ละลุจะมีสีน้ำตาลทองตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าวกลางพื้นที่ทำนาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร