ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น บ้านโคกตาด้วง


ละติจูด 14.116003 , ลองจิจูด 102.874878

พิกัด

หมู่บ้านโคกตาด้วง ตำบลทัพไทย อำเภออำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

        ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น บ้านโคกตาด้วง ตั้งอยู่ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งอยู่ภายใต้ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยทำการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมดำเนินการในลักษณะสหวิทยาการ ที่มีการประยุกต์วิธีการทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อันได้แก่ ภูมิสารสนเทศ และสารสนเทศ ทำการศึกษาเส้นทางโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางโบราณ ทั้งทางด้านกายภาพและภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางโบราณคดีของพื้นที่ตามแนวถนนโบราณ โดยความร่วมมือของคณะนักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร และองค์กร APSARA ประเทศกัมพูชา ทำให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเส้นทางโบราณสายนี้ เช่น จุดประสงค์ของการใช้งานของถนนสายนี้ในสมัยโบราณ สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวถนนโบราณ ชุมชนโบราณ ชุมชนปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับถนนโบราณ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกนำไปขยายการศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับโลหะกรรม การผลิตสังคโลกโบราณ และการศึกษาทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนกวย(ส่วย) เป็นต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร