วัดเจริญบุญ (วัดญวน)


ละติจูด 13.6890413927 , ลองจิจูด 102.50988998298

พิกัด

ตำบลอรัญประเทศ อำเภออำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

        วัดญวน เป็นศาสนสถานของกลุ่มไทยญวน (กลุ่มไทโยนกหรือลาวพุงดา) ซึ่งเป็นกลุ่มของชาวล้านนาที่แต่เดิมอาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน ภายหลังอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งรกรากอยู่ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่สระแก้ว นอกจากนี้ยังมีการอพยพมาจากพื้นที่สระบุรีและตั้ง ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านซับพลู    วังน้ำเย็นและหมู่บ้านข้างเคียง สำหรับพื้นที่ในอำเภออรัญประเทศจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ญวนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และมีวัดญวนนี้เพียงแห่งเดียวที่เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีของชาวญวน เดิมนั้นเป็นที่พักสงฆ์เจริญบุญ (วัดญวน) เมื่อผ่านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ที่สุดได้ยกฐานะสำนักสงฆ์เจริญบุญเป็นวัด ชื่อ วัดเจริญบุญ (วัดญวน) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ได้รับการยอมรับนับถือท่ามกลางชุมชนอำเภออรัญประเทศ แสดงให้เห็นว่า วัดญวนเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนของชาวญวนอย่างมาก การประกอบพิธีกรรม ส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากจีน ยังคงได้รับการปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของวัดญวน ทำให้วัดญวนยังดำรงสถานะสถาบันทางศาสนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ วัดเจริญบุญ เป็นศูนย์กลางความศรัทธาประชนในพื้นที่ เนื่องจากมีวัดญวนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม แต่วัดญวนในประเทศไทยโดยทั่วไปมีลักษณะการผสมผสานศิลปกรรมระหว่างจีน ญวน และไทย แต่ค่อนข้างเด่นไปทางสถาปัตยกรรมแบบจีน 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร