สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมมาราม


ละติจูด 13.774353274822 , ลองจิจูด 102.52880956627

พิกัด

ตำบลหนองสังข์ อำเภออำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

          สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมราม ขึ้นชื่อว่าเป็น อารามแห่งความหลุดพ้นด้วยธรรม ซึ่งเป็น “สถานปฏิบัติธรรม” และเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมสำหรับเยาวชน” ในแต่ละเดือนนั้นจะมีนักเรียน นักศึกษา มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ประมาณ เดือนละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 2 คืน 3 วัน และมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมภาวนา ตลอดปี

           พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี เจ้าอาวาส ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว เป็นการรับบริจาคเข้าเปลือกเพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน การสวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปี กิจกรรมค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งมีกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมยาตรา “ฉันในบาตร นอนในป่า ภาวนากลางภูเขา ครั้งหนึ่งในชีวิต ถือวัตรปฏิบัติแบบพระป่า เดินตามรอยธรรมกรรมฐาน” ทั้งยังเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ป่วย covid-19 นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ เช่น

           โครงการสังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมารามในฐานะ สำนักงานเลขานุการโครงการสังฆะประชาปันสุขได้รวบรวมจัดหาตั้งธนาคารแพมเพิสและอุปกรณ์การแพทย์โดยการรับบริจาคและการทอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ตามโครงการสังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง

           โครงการฟื้นฟูศรัทธา สืบทอดพระพุทธศาสนา 2 แผ่นดิน รับบริจาคกองบุญผ้าไตร กองบุญกลด ถวายผ้าไตรและกลด แก่พระสงฆ์สามเณร ณ วัดหนองโอนชา อ.โอจโร จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

          โครงการเรียนธรรมศึกษาและบาลีศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป พึ่งเริ่มในปี 2565 ในโครงการนี้ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาคหนังสือแบบเรียนนักธรรมตรี, นักธรรมโท, นักธรรมเอก, และหนังสือบาลี พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์สามเณรในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวนหลายร้อยรูป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-12-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร