เจดีย์บนเกาะหนู


ละติจูด 7.236136 , ลองจิจูด 100.5970472

พิกัด

เกาะหนู อ.เมือง จ.สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภออำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

หนึ่งในร่องรอยโบราณสถานบนเกาะหนู

ครั้งออกญาราม รั้งตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในรัชกาลของพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างเจดีย์บน #เกาะขาม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา) #เกาะหนู #จอมเขาแดง หลังกลับจากการทำภารกิจปราบโจรสลัดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

สันนิฐานสร้างเจดีย์ในช่วง พ.ศ. 2173 - 2199

สามารถใช้เป็นจุดหมายสำคัญของการเดินทางทางทะเลของซิงกอร่าเมืองท่าที่สำคัญ

ข้อมลและภาพ : กมลนาวิน อินทนูจิตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ยังไม่ได้รับการบูรณะ 

แก้ไขเมื่อ

2022-12-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร