วัดเดื่อป่อง


ละติจูด 19.6436 , ลองจิจูด 99.781683

พิกัด

47Q 0581954 UTM 2172231 ตำบลเจริญเมือง อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเดื่อป่อง ตั้งอยู่เลขที่ 302 หมู่ 9 บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา

วัดเดื่อป่อง ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดป่าบง” เริ่มสร้างประมาณปี พ.ศ. 2464 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2479 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2506 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ พระธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ หอธรรม ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิ
หอระฆัง ศาลาบาตร

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัย 3 องค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร