วัดห้วยทรายขาว


ละติจูด 19.641967 , ลองจิจูด 99.7395

พิกัด

47Q 0577532 UTM 2172029 ตำบลทรายขาว อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดห้วยทรายขาว ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ตั้งวัด 6 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดห้วยทรายขาว หรือ วัดทรายขาว จากการเล่าสืบต่อกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ พบว่า วัดห้วยทรายขาวได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2344 โดยใช้ชื่อวัดว่า “วัดห้วยทรายขาว” ตามชื่อของหมู่บ้าน โดยบรรพบุรุษของบ้านห้วยทรายขาวได้อพยพมาจากบ้านเมืองลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปู่ท้าว และปู่แสน ได้เริ่มก่อตั้งวัด ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีปู่หนานอริยะ และแม่ย่ามั่ง อริยะมั่ง ร่วมกับชาวบ้านได้ทำการบูรณะพระวิหารใหม่

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 7 หมื่นชัยนราดุล (พ่อแคว่นเมือง  พรมตัน) ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระวิหารหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2499 เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาได้มีถนนตัดผ่านวัดห้วยทรายขาว ทำให้วัดแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันทิศตะวันออก มีพระอุโบสถ ปัจจุบันใช้ทำกิจของสงฆ์ และได้รับการบูรณะจากครูบาศรีนวลในปี พ.ศ. 2503 ส่วนฝั่งทางทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของวิหารและกุฏิสงฆ์ และในปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างวิหารและพระธาตุเจดีย์ขึ้น รวมถึงถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหารใหญ่ วิหารเล็ก เจดีย์ ศาลาวิมานเมฆ ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิ หอระฆัง ศาลาภิรมยาภรณ์ หอกลอง

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธชินสีห์ (หลวงพ่อสำเร็จ) พระทันใจ รูปปั้นเหมือนครูบาศรีวิชัย รูปปั้นเหมือนหลวงปู่ทวด รูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รูปปั้นเหมือนหลวงพ่อเงิน พระสีลวลี ท้าวเวสสุวรรณ พญาปุริสาท พระพิฆเมศ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร