วัดอุดมวารี


ละติจูด 19.659567 , ลองจิจูด 99.745217

พิกัด

47Q 0578121 UTM 2173981 ตำบลทรายขาว อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดอุดมวารี ตั้งอยู่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ โดยมีเทือกเขาดอยปุย อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

วัดอุดมวารี เป็นวัดป่าสาขาที่ 30 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นบูรพาจารย์ ตามประวัติกล่าวว่า พระอาจารย์คูณ ติกฺขวีโร หลังจากบวชและฝึกการปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดหนองป่าพง ประมาณ 8 ปี จากนั้นได้ออกจาริกธุดงค์ เฉกเช่นพระป่าทั่วๆไป และได้กราบลาท่านหลวงปู่ชา สุภัทโท ออกเดินทางจากวัดหนองป่าพง ไปตามป่าเขาภาคต่างๆ เพื่อแสวงวิเวก เจริญอารมณ์กรรมฐาน เมื่อถึงหมู่บ้านทางภาคเหนือ บริเวณเชิงดอยห้วยฮ่อม เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะ และประชาชนก็นิยมศรัทธาเป็นจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาตเจ้าคณะจังหวัด สร้างวัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้านละแวกนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมา สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานพระวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531

ในบริเวณวัดมีพระพุทธอุดมมงคล เป็นพระที่มีความงดงามมาก และยังมีมีพระอุโบสถ สวยงามมากเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดแล้วมีบรรยากาศร่มรื่น ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และบริเวณด้านหลังรอบมีถ้ำสวยงดงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สถานศึกษาและประชาชนให้ความสำคัญยิ่ง และเมื่อปี พ.ศ. 2548 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงเสด็จมาเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระชันษา
48 ปี ซึ่งวัดอุดมวารีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ พระธาตุ อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารปฏิบัติธรรม กุฏิ

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธอุดมมงคล พระสังกัจจายน์ พระสีวลี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร