วัดโป่งแดง


ละติจูด 19.651117 , ลองจิจูด 99.735567

พิกัด

47Q 0577121 UTM 2173042 ตำบลทรายขาว อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดโป่งแดง ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 8 บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 43 ตารางวา วัดโป่งแดง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ เจดีย์ ศาลาบาตร กุฏิ ศาลาครูบาปัญญา หอระฆัง หอกลอง ศาลาอเนกประสงค์ (พุทธโสธร) ศาลาการเปรียญ

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 4 องค์ พระสีวลี รูปปั้นเหมือนครูบาปัญญา ปฺญญธีโป เจ้าแม่โพธิสัตว์กวนอิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร