วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


ละติจูด 19.710183 , ลองจิจูด 99.754067

พิกัด

47Q 0579024 UTM 2179587 ตำบลธารทอง อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตั้งอยู่เลขที่ 395 หมู่ 11 บ้านนิคมแม่ลาวเหนือ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของกรมป่าไม้บ้านถ้ำพระ (ห้วยหลวง-บ้านนิคมแม่ลาว)

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 5 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

  1. เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 5
  2. เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย
  3. เป็นวัดในสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  4. เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อบต.ธารทอง
  5. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 1 ใน 45 วัดดีเด่นทั่วประเทศ เป็น"สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
  6. ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554
  7. ได้รับรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 16 จังหวัดหนเหนือ
  8. ได้รับเชิดชูเกียรติให้วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นวัดในประวัติศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญมี พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 100 ไร่ มีสภาพเป็นป่าภูเขาหิน มีถ้ำต่างๆ อีกประมาณ 4-5 ถ้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ถูกค้นพบและก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณในราวปี พ.ศ. 2477 โดยชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “ถ้ำพระ” ทั้งนี้เพราะในอดีตมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางต่างๆ อยู่ในถ้ำเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีใครทราบว่าพระพุทธรูปโบราณเหล่านี้มาจากไหน จึงเป็นที่เรียกกันของชาวบ้านว่า “ถ้ำพระ"

ในปี พ.ศ. 2530 พระถวิล  จนฺทสโร ได้จาริกธุดงค์มุ่งสู่การปฏิบัติธรรม โดยได้ไปพักค้างปักกลดที่ “ถ้ำพระ” ซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้ำพระยังเป็นป่ารก มีภูเขาหิน และถ้ำ เป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรมถ้ำพระ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

อุโบสถวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ สร้างเป็นอุโบสถแบบ 2 ชั้น เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ มีความกว้าง 13 เมตร ความยาว 33 เมตร มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 อุโบสถชั้นบน นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธาน "พระพุทธสุวรรติโลกนาถปุญญาวาสสถิต" และพื้นที่บริเวณชั้นบน เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ส่วนบริเวณชั้นล่างของอุโบสถนั้น มีไว้เพื่อสำหรับอบรมการปฏิบัติธรรมที่เป็นหมู่คณะ หรือทำเป็นห้องสมุดด้วยส่วนหนึ่งเพื่อเก็บรวบรวม หนังสือธรรมะต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เล่าเรียนอ่านประดับความรู้

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ อุโบสถถ้ำ สถูปเจดีย์ ศาลาปฏิบัติธรรมจันทนิภากร ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลาธรรม ลานธรรม อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม หอฉัน กุฏิ

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระเมตตาจำลองจากประเทศอินเดีย
รูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระสีวลี พระสังกัจจายน์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2023-05-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร