โบราณสถานเวียงลอ


ละติจูด 19.4491 , ลองจิจูด 100.0918

พิกัด

ตำบลลอ และตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตำบลลอ อำเภออำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานเวียงลอ เป็นเมืองโบราณในเขตล้านนา ตั้งอยู่ในเขตตำบลลอ และตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีแม่น้ำอิงไหลผ่านกลางเมือง ทำให้เวียงลอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือฝั่งเหนือของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตตำบลหงส์หิน และฝั่งใต้อยู่ในเขตตำบลลอ จากคำเล่าผู้เฒ่าผู้แก่และตามหลักฐานต่างๆนั้น เชื่อว่าเวียงลอเป็นเมืองเดียวในเขตล้านนาที่ปรากฏหลักฐานแนวคันดินกั้นลำน้ำ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา ในการทำระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์ด้านควบคุมน้ำ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร และเพื่อป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เกษตร รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ และที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชน  ภายในเขตกำแพงเมืองพบวัดร้างมากกว่า 50 แห่ง โบราณสถานเวียงลอตามวัดร้างจะพบพระพุทธรูปหินทรายและพระพุทธรูปทองสำริดจำนวนมากแต่ถูกทำลายไปเกือบหมด พบเศษภาชนะดินเผาทั้งวัฒนธรรมหริภุญไชยตอนปลาย และภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา นำมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงลอ วัดศรีปิงเมือง นอกจากวัดนี้ วัดศรีปิงเมืองจัดเป็นวัดสำคัญและเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวบ้านลอ ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่  มีโบราณสถานสำคัญได้แก่เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนา - สุโขทัย  มีสถานที่ใช้ประประกอบศาสนพิธีเป็นวิหารใหม่ที่สร้างครอบทับซากวิหารหลังเดิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-03-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร