นครชุม


ละติจูด 16.4833997391 , ลองจิจูด 99.4942491195

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

นครชุม เป็นชุมชนตลาดการค้า ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 700 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย เนื่องจากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอื่นใด ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนนี้ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกำแพงเพชร มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีกลุ่มอาคารพาณิชยกรรมแบบดั้งเดิม เรือนแถวไม้ทอดตัวเรียงรายตามถนน พื้นที่ในกลุ่มชุมชนมีลักษณะการรวมกลุ่มเป็น cluster ในลักษณะย่านการค้า ประกอบด้วย ถนนสายสำคัญสองสาย ได้แก่ ถนนสาย 1078 และถนนขนานคลองสวนหมาก โดยพื้นที่ติดถนนเป็นอาคารเรือนแถวไม้พาณิชยกรรม เป็นช่วงประมาณ 4-5 คูหา ด้านหลังอาคารพาณิชยกรรมสลับด้วยบ้านพักอาศัย ฐานเศรษฐกิจของชุมชนเป็นย่านการค้า ได้แก่ ตลาด การค้าปลีกที่สำคัญของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนในรูปแบบถนนคนเดินในวันหยุด โดยมีการจำลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุค บรรยากาศภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้า แต่งกายด้วยชุดไทย นำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือร่วมสมัยวางจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน หรือศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานฝีมือใบตอง หรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการแต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรม ร่วมสมัย และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-27

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร