บ้านสะเดียง


ละติจูด 16.4220839 , ลองจิจูด 101.1423532

พิกัด

บ้านสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านสะเดียง เป็นชุมชนเกษตรกรรม เดิมเขียนว่า เสดียง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ประมาณ 700 ปี มีมาพร้อม ๆ กับสมัยสุโขทัย ตำบลสะเดียงตั้งชื่อตามชื่อของสายเสดียง ซึ่งหมายถึง หวายเส้น ที่มีขนาดยาว ชาวบ้านนำมาจากป่าเพื่อถวายพระสำหรับใช้เป็นราวตากผ้าของพระสงฆ์ เป็นชุมชนพื้นเมืองโบราณดั้งเดิมของเพชรบูรณ์ มีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองเพชรบูรณ์ มีถนนบุรกรรมโกวิทผ่านกลางชุมชน วิ่งเป็นแนวตะวันออก-ตะวันตก ภายในชุมชนมีบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้โบราณหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของร้านค้า และบ้านพักอาศัยทั่วไป ตลอดแนวถนนในชุมชน อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ และอาชีพเสริม คือรับจ้างทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เป็นศูนย์กลางการค้าขายของคนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง

แก้ไขเมื่อ

2022-11-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร