วัดพระธาตุปูตุง


ละติจูด 19.8147250079 , ลองจิจูด 100.161796986

พิกัด

ตำบลเม็งราย อำเภออำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57290

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระธาตุปูตุง เดิมเป็นวัดร้าง แต่ได้มีการขอยก วัดพระธาตุปูตุง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดพระธาตุปูตุง (ร้าง) ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย พระราชสุตาภรณ์ ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้วัดพระธาตุปูตุง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ที่ดินของวัดมีจำนวน 135 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10059 อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 12 หลัง วิหาร โรงครัว และห้องน้ำ 3 หลัง จำนวน 25 ห้องมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 5 รูป ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง -ทิศเหนือ ห่างจากวัดหนองบัว ประมาณ 3 กิโลเมตร -ทิศใต้ ห่างจากวัดหนองเสา ประมาณ 2 กิโลเมตร -ทิศตะวันออก ห่างจากวัดสันติอุดมธรรม ประมาณ 2 กิโลเมตร -ทิศตะวันตก ห่างจากวัดสันป่าสัก ประมาณ 7 กิโลเมตรมีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ 1,500 คน การขอยก วัดพระธาตุปูตุง (ร้าง) จังหวัดเชียงราย ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระพรหมเวที ผู้พิจารณากลั่นกรองการขอยกวัดร้างฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้ยกวัดพระธาตุปูตุง (ร้าง) ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร