แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ


ละติจูด 18.547829 , ลองจิจูด 99.002785

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียงยอง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันออกของแม่น้ำกวง ในเขตบ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่โล่ง บริเวณที่พบหลักฐานเป็นเนินดินสูงกว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบเล็กน้อย พบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้พบโบราณวัตถุหลายประเภท ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา แวดินเผา เครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับประเภทลูกปัดหิน ลูกปัดแร่ อาเกต กำไลสำริด ต่างหูแก้ว ฯลฯ จากหลักฐานที่พบพอสรุปได้ว่า ในระยะแรกมีกลุ่มชนสังคมดั้งเดิมอยู่ในแถบที่ราบเชียงใหม่ - ลำพูน มีวัฒนธรรมแบบแรกเริ่มสังคมบรรพกาล มีการติดต่อกับกลุ่มชนจากภาคกลางที่นำวัฒนธรรม ทวาราวดีมาด้วย และเริ่มค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงการฝังศพมาเป็นการเผาศพ เพราะจากชั้นดินที่สองได้พบภาชนะแบบหริภุญชัยที่ใช้บรรจุกระดูกอยู่เป็นจำนวนพอสมควร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร