แหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านเวียงยอง (วัดดอนแก้ว)


ละติจูด 18.57684 , ลองจิจูด 99.013863

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียงยอง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านเวียงยอง (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้วเป็นวัดร้าง ปัจจุบันคือ โรงเรียนบ้านเวียงยอง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านตะวันออกของแม่น้ำกวง ในเขตตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ฯ พบพระพุทธรูปหินทรายสามองค์ พบศิลาจารึกสองหลักเป็นเรื่องราวการสร้างเจดีย์โดยพระเจ้าสรรพสิทธิ์ มีอายุอยู่ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบหลักฐานกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตเป็นสามระยะ ได้ขุดพบก้อนดินเหนียวที่เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ประเภทดินเผา พบร่องรอยเกี่ยวกับประติมากรรมรูปปั้น ได้พบก้อนดินเผาเนื้อสุกสีแดง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแกนของประติมากรรมปูนปั้น เป็นการพบหลักฐานกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับ การสร้างวัตถุเนื่องในพระพุทธศาสนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร