แหล่งโบราณคดีบ้านศรีย้อย


ละติจูด 18.547442 , ลองจิจูด 98.974729

สถานที่ตั้ง

ตำบลต้นธง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านศรีย้อย ตั้งอยู่ริมตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำกวงค่อนไปทางทิศใต้ของตัวเมืองลำพูน ในเขตตำบลต้นธง อำเภอเมือง ฯ พบเศษภาชนะดินเผาตกแต่งผิวด้วยลวดลาย และวิธีการต่าง ๆ ทั้งลายขูดลายขีด ลายประทับ ภาชนะรูปทรงต่าง ๆ เช่นหม้อก้นกลม หม้อมีเชิง ชามก้นบาตร และฝาโกศ ซึ่งเป็นภาชนะในสมัยหริภุญชัย สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนเกษตรกรรมสมัยหริภุญชัย หรือก่อนหน้านั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร