ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดน่าน


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดน่าน

27/09/2021 - 10/11/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดน่าน

แผนงานที่ ๑  การบริหารจัดการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

โครงการ  การบริหารจัดการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน

วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ  ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

จัดโดย...จังหวัดน่านและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน

ประธานในที่ประชุมฯ...นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  / ดำเนินการประชุม....

ระเบียบวารที่ ๑,๒ ........

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  • การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๔ ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน (เอกสาร , Pdf, Power point, แผนงานที่ ๑ , แผนงานที่ ๔)

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

  • การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔, แผนงานที่ 2  การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 2564

                   ที่มาโครงการ  ประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดน่าน จำนวน 6 ย่าน ได้แก่

  • ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองบัว  อำเภอท่าวังผา
  • ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองม่วง  อำเภอท่าวังผา
  • ย่านชุมชนเก่าบ่อหลวง  อำเภอบ่อเกลือ
  • ย่านชุมชนเก่างอบ  อำเภอทุ่งช้าง
  • ย่านชุมชนเก่าบ้านห้วยหยวก  อำเภอเวียงสา
  • ย่านชุมชนเก่าบ้านปากนาย  อำเภอนาหมื่น

เพื่อเป็นการพิจารณาขออนุมัติในการประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดน่าน ทั้ง 6 ย่าน ( เอกสาร, Pdf , Power point ) / ขอมติที่ประชุม ........................

หมายเหตุ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ย่านชุมชนเก่า ทั้ง 6 แห่ง, เข้าร่มประชุมด้วย

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน