ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565


ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

21/09/2022 - 22/09/2022

สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทั้ง 76 จังหวัด ประจำปี 2567

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน