ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 4/2562


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 4/2562

26/09/2019 - 27/09/2019

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อทราบ
1.รายงานความคืบหน้าผลการหารือเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
2.การขอเพิกถอนพื้นที่บริเวรเขางูออกจากการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ
3.ผลการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติถ้ำศรีธน บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
4.รายงานความก้าวหน้าการติดตามแหล่งธรรมชาติน้ำตกตาหลง
เรื่องพิจารณา
1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. การดำเนินงานการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่านครปฐม
3.กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องอื่นๆ
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม