ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2566


ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2566

20/09/2023 - 21/09/2023

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธาน นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน มีอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 35 คน การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่อง โครงการสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห์ - พญาไม้) จังหวัดราชบุรี เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่มีมติให้กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเฉพาะเมืองโบราณคูบัว ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารดี ที่มีคุณค่าและความสำคัญของประเทศ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จ และผลจากการประชุมเห็นควรให้กรมทางหลวง ไปจัดทำแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเมืองโบราณคูบัว และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน