วัดบ้านโดน


ละติจูด 14.5063659893 , ลองจิจูด 100.812365014

พิกัด

ตำบลหนองสีดา อำเภออำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดบ้านโดน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2125 ซึ่งที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ได้มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้นี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านเรียกว่า ต้นกระโดน จึงเรียกชื่อว่า บ้านโดน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 26 เมตร มีพระภิกษุจำพรรษา 5 รูป มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัด ซึ่งทางวัดก็ได้อุปการะตลอดมา ( ปัจจุบันยุบไปแล้ว ) อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง 1 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง วิหาร ซุ้มประตู และโรงครัว 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 43 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 36 นิ้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -