ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมเชิงวิพากษ์และนำเสนอข้อมูลการจัดทำ “แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด" โครงการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด 


การประชุมเชิงวิพากษ์และนำเสนอข้อมูลการจัดทำ “แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด" โครงการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด 

26/08/2021 - 30/09/2021

แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

         สืบเนื่องจาก วันที่ 21, 22 ธันวาคม 2563  การเข้าร่วมอบรมและประชุมฯ กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสำรวจและจัดทำประกาศย่านชุมชนเก่า  เป็นมรดกจังหวัด ”  ให้แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น นำร่อง 23 จังหวัด เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและอบรมกระบวนการ วิธีการ การจัดทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนำร่อง  23 จังหวัด เจ้าหน้าที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสมรังสิโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน “ การพัฒนางานอนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ภาคเหนือ เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด”

         หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จึงได้ดำเนินการตามแผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  กิจกรรม ๒) การประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์  โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภท  ในพื้นที่ภาคเหนือ ประเภทย่านชุมชนเก่า

         จังหวัดน่าน  โครงการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด  แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์  ตามทะเบียนย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน ๖ แห่ง ดังนี้  ย่านชุมขนเก่าบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา, บ้านหนองม่วง อำเภอท่าวังผา, บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ, บ้านงอบ อำเภอทุ่งช้าง, บ้านห้วยหยวก อำเภอเมืองน่าน, และบ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น

      การประชุมเชิงวิพากษ์และนำเสนอข้อมูลการจัดทำ “แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด" การดำเนินโครงการประกาศย่านชุมชนเก่าน่าน เป็นมรดกจังหวัด ภายใต้  โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ , วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป , ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ,...จัดโดย...จังหวัดน่านและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/ 

ประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด 6 ย่าน ได้แก่

1) ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองบัว

2) ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองม่วง

3) ย่านชุมชนเก่าบ่อหลวง

4) ย่านชุมชนเก่าทุ่งช้าง

5) ย่านชุมชนเก่าบ้านห้วยหยวก

6) ย่านชุมชนเก่าบ้านปากนาย

     หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน,//... ขอขอบคุณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน,นายภิรมย์  เทพสุคนธ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน,นายสมเพชร  งามธุระ , ผู้ทรงคุณวุฒิ นายภาณุพงศ์  สิทธิวงค์, นายประสิทธิ์  พัฒนใหญ่ยิ่ง , ตัวแทนองค์กรเครือข่าย , และ ตัวแทน/เจ้าหน้าที่ อปท. /ย่านชุมชนทั้ง ๖ แห่ง, ร่วมให้ข้อมูล นำเสนอการวิพากษ์ย่านชุมชนเก่า ได้อย่างชัดเจน 

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน