ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2566


ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2566

24/08/2023 - 25/08/2023

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหับดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธาน นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทำหน้าที่รองประธาน มีอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 35 คน

การประชุมดังกล่าว เป็นการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและผังภูมินิเวศ  3 พื้นที่ ได้แก่ บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ น้ำตกธารารักษ์ จ.ตาก และโป่งพุร้อนพระร่วง จ.กำแพงเพชร เรื่องการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

รวมทั้ง มีการพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ ในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน - ตอนกลาง) 4 จังหวัด (ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี) รวม 15 ย่านชุมชนเก่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่งคั่ง เกษตรยั่งยืน  และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี รวมทั้ง แนวทางการขับเคลื่อนผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เห็นถึงอัตลักษณ์ และคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ ต่อไป

 

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน