ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2565


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2565

18/08/2022 - 19/08/2022

สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธานอนุกรรมการ และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

1) การจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ในพื้นที่โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม)

2) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

3) แนวทางการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ ต่อแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน