ข่าวสารและกิจกรรม-การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ


การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

23/08/2019 - 24/08/2019

การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) เป็นประธานเปิดการประชุม และนางสุกัลยา ปัณฑะจักร รักษาการผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน