ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

15/08/2023 - 16/08/2023

สผ. จัดประชุม “คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.  สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัดประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะทำงาน นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กธศ. เป็นรองประธาน  มีผู้แทน สผ. เป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กธศ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ สผ. ได้กำหนดตามกรอบเวลา (Timeline) ให้จัดทำแผนงาน/โครงการฯ ที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สำคัญของ สผ. เสนอต่อคณะทำงานฯ สผ. เป็นการล่วงหน้า 2 ปี ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์ฯ และกรอบวงเงินงบประมาณที่เสนอขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ 4 แผนงาน  ได้แก่ 1) การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด 2) ประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3) การเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ 4) ระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ และให้ กธศ. ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน