ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565


การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

12/07/2022 - 13/07/2022

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นรองประธาน โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จาก สผ. เข้าร่วมประชุมรวม 15 คน

โดยมีเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ความเป็นมา หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 2) รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 3) การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งแผนงาน/ โครงการประจำปี และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี การส่งเอกสารเป็นจัดส่งผ่านระบบฐานข้อมูล และมีเรื่องพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ การตั้งคำขอตั้งงบประมาณแผนงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ประชุมเห็นชอบโครงการตามแผนงาน/โครงการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน