ข่าวสารและกิจกรรม-โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ย่านชุมชนเก่าบ้านปากพลี ย่านชุมชนเก่าเกาะหวาย (วัดฝั่งคลอง) และย่านชุมชนเก่าหนองแสง จังหวัดนครนายก”


โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ย่านชุมชนเก่าบ้านปากพลี ย่านชุมชนเก่าเกาะหวาย (วัดฝั่งคลอง) และย่านชุมชนเก่าหนองแสง จังหวัดนครนายก”

19/07/2023 - 20/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมร่วมประชุมระดมความเห็นในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ย่านชุมชนเก่าบ้านปากพลี ย่านชุมชนเก่าเกาะหวาย (วัดฝั่งคลอง) และย่านชุมชนเก่าหนองแสง จังหวัดนครนายก” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ พื้นที่ เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ของพื้นที่

การดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมระดมความเห็นฯ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนขอบเขตพร้อมทั้ง องค์ประกอบสำคัญของย่านชุมชนเก่าทั้ง ๓ พื้นที่ และได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ปรับปรุง ร่าง ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ย่านชุมชนเก่า แล้วเสร็จ   และนำเสนอต่อที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ด้วยประกาศจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ การรับรู้สาธารณะในคุณค่า ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่าบ้านปากพลี ย่านชุมชนเก่าเกาะหวาย (วัดฝั่งคลอง) และย่านชุมชนเก่าหนองแสง จังหวัดนครนายก”ตามที่เสนอ

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน