ข่าวสารและกิจกรรม-สผ. ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดเก่ากบินทร์บุรี (ตลาดคุม) จังหวัดปราจีนบุรี ”


สผ. ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดเก่ากบินทร์บุรี (ตลาดคุม) จังหวัดปราจีนบุรี ”

24/07/2023 - 25/07/2023

สผ. ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดเก่ากบินทร์บุรี (ตลาดคุม) จังหวัดปราจีนบุรี ”

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชน ร่วมประชุมระดมความเห็นในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดเก่ากบินทร์บุรี (ตลาดคุม) จังหวัดปราจีนบุรี ”

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่

การประชุมระดมความเห็นฯ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อทบทวนขอบเขต พร้อมทั้งองค์ประกอบสำคัญของย่านชุมชนเก่าฯ ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด ด้วยประกาศจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ การรับรู้สาธารณะในคุณค่า ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่า ตลาดเก่ากบินทร์บุรี (ตลาดคุม) จังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อที่จะนำไปประกาศมรดกจังหวัดปราจีนบุรี ตามที่เสนอต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน