ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมระดมความเห็น ในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่าบ้านใหญ่ (วัดประสิทธิเวช) จังหวัดนครนายก”


ประชุมระดมความเห็น ในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่าบ้านใหญ่ (วัดประสิทธิเวช) จังหวัดนครนายก”

18/07/2023 - 19/07/2023

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมประชุมระดมความเห็น ในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่าบ้านใหญ่ (วัดประสิทธิเวช) จังหวัดนครนายก” ครั้งที่ ๒ โดย นายอภิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว 
โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
การดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมระดมความเห็นฯ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนขอบเขตย่านชุมชนเก่าและพิจารณาองค์ประกอบสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าบ้านใหญ่ (วัดประสิทธิเวช) จังหวัดนครนายก และได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปจัดทำ ร่าง ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ย่านชุมชนเก่าแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ ที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างผังพื้นที่อนุรักษ์ฯ ดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด ด้วยประกาศจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ การรับรู้สาธารณะในคุณค่า ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่าบ้านใหญ่ (วัดประสิทธิเวช) จังหวัดนครนายก” ตามที่เสนอ

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน