ข่าวสารและกิจกรรม-สผ ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ”


สผ ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ”

24/07/2023 - 25/07/2023

สผ ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ”

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชน ร่วมประชุมระดมความเห็นในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ ย่านชุมชนเก่า ตลาดศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ”

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่

การดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมระดมความเห็นฯ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนขอบเขต พร้อมทั้งองค์ประกอบสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ฯ ปรับปรุง ร่าง ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ย่านชุมชนเก่า แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อที่ประชุม ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด ด้วยประกาศจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจการรับรู้สาธารณะ ในคุณค่า ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมที่สำคัญของพื้นที่ “ย่านชุมชนเก่าตลาดศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” และประกาศมรดกจังหวัดปราจีนบุรี ตามที่เสนอต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน