ข่าวสารและกิจกรรม-สผ ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการ จัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า จังหวัดสระบุรี ”


สผ ร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการ จัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ ย่านชุมชนเก่า จังหวัดสระบุรี ”

22/07/2023 - 23/07/2023

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาทดและหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมระดมความเห็นในโครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ “ย่านชุมชนเก่า ชุมชนไทยวนริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี”

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศ สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่แหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ  ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่

การดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้จัดประชุมระดมความเห็นฯ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนขอบเขต พร้อมทั้งองค์ประกอบสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ฯ ปรับปรุง ร่าง ผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ย่านชุมชนเก่า แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อที่ประชุม ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด ด้วยประกาศจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจการรับรู้สาธารณะ ในคุณค่า ความสำคัญของย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม “ย่านชุมชนเก่า ชุมชนไทยวนริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี” และประกาศมรดกจังหวัดสระบุรี ตามที่เสนอ

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน