สื่อประชาสัมพันธ์


โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ระยะที่ 2 (รายงานฉบับสมบูรณ์)

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าระยะที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีย่านชุมชนเ...อ่านต่อ

คู่มือแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
คู่มือแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับท้องถิ่นในการดูแลรักษาคุณค่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าให้คงอยู่ต่อไป

โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก (รายงานฉบับสมบูรณ์)

1 ปีที่แล้ว - มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดทำขึ้นเพื่อหาแนวทางรักษา ฟื้นฟูเอกลักษณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนประชาชนในบริเวณย่านชุมชนเก่าให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอันเป็นมรดกทา...อ่านต่อ

คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

1 ปีที่แล้ว - มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าตลอดจนตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและดำเนินการแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าได้